PLANOWANIE PRODUKCJI I OBSŁUGA ZLECEŃ

System Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego lub realizacją usług począwszy od przygotowania wyceny, dokładnego zaplanowania zlecenia, przypisania konkretnych czynności, pracowników, maszyn i stanowisk pracy, zaplanowania użycia materiałów, monitorowania kooperacji i wiele innych.

System zapewnia bieżącą kontrolę nad rejestrowanym czasem pracy pracowników oraz czasem wykonywania czynności, co pozwala na ocenę ich wydajności. Monitoruje wykonywane czynności oraz informuje o postępie realizowanych zleceń jak również o zdarzeniach niepożądanych takich jak: przekroczenia założonego czasu, awariach, brakach, błędach czy przekroczonym budżecie w danym zleceniu. System umożliwia również udoskonalenie procesu produkcyjnego, zarządza jego przebiegiem, co wpływa na poprawę efektywności kosztowej.

Dzięki niemu wiesz, co dzieje się w Twojej firmie, czy zlecenia realizowane są w terminie i ile na nich zarabiasz. Wiesz, którzy pracownicy pracują najefektywniej, a którzy kooperanci realizują zamówienia w terminie. Ponadto System gromadzi wszystkie dane produkcyjne, które udostępnia w postaci licznych bilansów i raportów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Jest to ogromne źródło informacji przydatnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu Planowania Produkcji i Obsługi Zleceń.

Pozwól, aby czas pracował na Twoją korzyść!

ZLECENIA

Infografika z mężczyzną na tle tablicy z danymi i wykresami, który planuje zlecenia produkcyjne

Zlecenia określają sposób wykonania danego towaru czy usługi. Zlecenia mogą być proste lub bardziej rozbudowane tworzone z uwzględnieniem właściwej kolejności wykonywania czynności i przewodników.

Możemy je generować na kilka sposobów, na podstawie utworzonej wyceny dla danego kontrahenta, na podstawie utworzonego już wcześniej zlecenia cyklicznego czy zdefiniowanego w systemie konkretnego produktu, jako nowe zlecenie założone „ręcznie” oraz wczytując do bazy dane zlecenia zewnętrznego. Zlecenia w systemie posiadają jeden ze zdefiniowanych statusów, co ma duże znaczenie na przykład w harmonogramowaniu ich realizacji oraz obsługi.

W zleceniu tworzymy indywidualną kartę technologiczną wykonania produktu czy realizacji usługi, w której definiujemy wiele parametrów: ilość tego produktu czy usługi, możliwość wyboru procesu technologicznego, listę czynności wraz z ich kolejnością wykonania i założonym czasem wykonania oraz pracowników lub grupy pracowników przyporządkowanych do danej czynności, potrzebne materiały oraz ich ilości, ewentualne dodatkowe koszty i wiele więcej.

PRACOWNICY

Moduł Pracownicy służy do sprawowania kontroli nad czasem pracy pracowników.
Umożliwia tworzenie szczegółowych planów pracy uwzględniając różne systemy organizacji pracy jak również nieobecności, urlopy, odbiory godzin, wyjścia służbowe itp.

Zapewnia szybki i intuicyjny sposób rejestracji dotyczących czasu pracy jak również rejestracji rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania czynności w zleceniu.

Możliwość wykorzystania fotorejestracji to dodatkowy sposób weryfikacji, czy rejestracja należy do konkretnego pracownika.

Oprócz rozliczania pracowników z czasu wykonywanych czynności, dostępny jest także moduł bieżącej kontroli obecności pracownika w pracy, jego spóźnienia lub powodów nieobecności.

Infografika z mężczyzną opartym o ogromny rejestrator symbolizuje kontrolę czasu pracy pracownika

CZYNNOŚCI

Infografika z mężczyzną z wiertarką

Czynności są głównym elementem składowym karty technologicznej gdzie ustawiany jest czas, kolejność ich wykonywania i wiele więcej.

Definiując czynność w systemie wprowadzamy wiele niezbędnych danych. Możemy przypisać jej czas wykonania, pracowników, maszyny czy stanowiska, ustalić stawkę pomocną w tworzeniu wyceny dla kontrahenta, wybrać czy dana czynność może być rejestrowana w trybie wieloczynnościowym. Możemy dodać w wybranych czynnościach typ umożliwiający wysłanie na maila informacji o stopniu realizacji zamówienia lub zamykający przewodnik. W zleceniu możemy rejestrować zarówno czynności przypisane do karty technologicznej jak i te spoza niej.

Możemy odszukać i zweryfikować wybraną czynność w zależności od wskazanego kryterium. Kryterium tym może być: pracownik, zlecenie, czynność, przewodnik, maszyna, stanowisko pracy, dowolnie wybrany okres czasu i wiele więcej. Pozwala na uzyskanie informacji o czynnościach zakończonych, czynnościach możliwych do rozpoczęcia oraz o czynnościach aktualnie wykonywanych przez pracowników.

Pełny dostęp do wymienionych danych, zebranych w raportach i zestawieniach pozwala na pełną analizę założeń produkcyjnych.

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI

Moduł harmonogramowanie produkcji umożliwia szczegółowe zaplanowania terminów realizacji zamówień od klientów poprzez precyzyjne planowanie zadań dla pracowników oraz posiadanego parku maszynowego w oparciu o ich rzeczywistą dostępność.

Harmonogramowanie jest procesem w pełni zautomatyzowanym, aktualizowanym o analizę bieżącej sytuacji.

Infografika z mężczyzną stojący na tle tablicy z wykresem Gantta

KOOPERACJA

Infografika przedstawiająca dwie dłonie w uścisku symbolizują kooperację

Pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi zleconymi na zewnątrz kooperacjami.

Monitoruje stan ich realizacji oraz terminowość kooperanta, ilość wydanych i odebranych elementów i wiele więcej.

Kontrola kooperacji umożliwia precyzyjne planowanie produkcji.

MAGAZYN

Moduł ten umożliwia sprawowanie kontroli nad materiałami znajdującymi się w magazynie oraz materiałami wykorzystywanymi podczas produkcji.
Przyjmując materiał na magazyn nadajemy mu indywidualny numer serii, ustalamy jego cenę, datę ważności i wiele więcej.

Ponadto możemy zarezerwować materiał przypisany do konkretnego zlecenia oraz na bieżąco monitorować wszystkie rejestracje materiału wykorzystanego do produkcji.

Umożliwia kontrolę i organizację magazynu, informuje o zapotrzebowaniu materiałowym, rezerwacji w zleceniach oraz dostępności i brakach danego materiału.

Infografika z mężczyzną stojącym przy półce, na którym poukładane są pudełka to symbol magazynu

MASZYNY

Infografika z maszyną produkcyjną i wyniki jej pracy na podstawie wykresów w tle

Listę maszyn możemy na bieżąco aktualizować. Mogą one być przypisane do konkretnej czynności, przyporządkowane do zdefiniowanej grupy produkcyjnej maszyn.

Możemy aktualizować stan gotowości maszyny do pracy uwzględniając jej awarie, czas konserwacji, dostępność dobową czy przestoje.

Możemy również na bieżąco monitorować obciążenie maszyn.

STANOWISKA

Stanowią dodatkową organizację struktury przedsiębiorstwa. Wybrane stanowisko możemy przyporządkować do danej czynności.

Możemy ustalać dostępność stanowiska w danym dniu oraz na bieżąco ją aktualizować dzięki planowi stanowisk, uwzględniając w nim również takie sytuacje jak awaria.

Infografika z mężczyzną, który pracuje na swoim stanowisku produkcyjnym

NARZĘDZIA

Infografika z mężczyzną - robotnikiem niosącym wielki klucz francuski

Moduł narzędzia jest elementem wspomagającym w procesie produkcyjnym.

Pozwala na utworzenie listy wszystkich dostępnych w firmie narzędzi.

Umożliwia kontrolę nad wydaniem danego narzędzia, monitoruje czas jego wykorzystania oraz fakt zwrotu narzędzia przez pracownika.

DOKUMENTY

System umożliwia generowanie podstawowych dokumentów w firmie, jak: Faktury, PZ ( Przyjęcie Zewnętrzne), PW ( Przyjęcie Wewnętrzne), WZ ( Wydanie Zamówienia), KS ( Korekta Stanów).

Można również wygenerować dokumenty usprawniające proces kooperacji takie jak: Wydanie Kooperacji czy Odbiór Kooperacji.

Infografika z dokumentami

RAPORTY

Infografika z kobietą i mężczyzną stojącym przed tablicą z danymi i wykresami

Prezentują dane dotyczące etapu realizacji zleceń, pracy oraz efektywności pracowników, a także pozwalają na identyfikację czynników mających negatywny wpływ na ich realizację.

Stanowią również źródło oceny funkcjonowania firmy, pracy poszczególnych pracowników a także umożliwiają przeprowadzenie analizy jej rozwoju.

WIZUALIZACJA CZYNNOŚCI I ZLECEŃ

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników.

Pozwala na wgląd w listę obecności oraz listę czynności podjętych w ramach realizowanych zleceń.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń.

Infografika z mężczyzną siedzącym przy komputerze, w tle tablica informacyjna z wykresami i danymi, które symbolizują wizualizację wykonywanych czynności

WIZUALIZACJA STANOWISK

Infografika z kobieta i mężczyzną, którzy stoją przed tablicą z wykresami

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników na stanowiskach.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń w oparciu o indywidualną strukturę stanowisk w przedsiębiorstwie.

SYSTEM PLANOWANIA PRODUKCJI I OBSŁUGI ZLECEŃ JEST ZINTEGROWANY Z POZOSTAŁYMI NASZYMI PRODUKTAMI:

NADAL SZUKASZ POWODÓW ABY WYBRAĆ NASZ PRODUKT?

• Zapewniamy wygodny system zdalnego wsparcia Klientów!
• Zapewniamy bieżący dostęp do aktualizacji!
• Nasze oprogramowanie działa na jednej z najlepszych baz danych dostępnych aktualnie na rynku - Microsoft SQL Server!
• Nasze oprogramowanie działa od lat na rynku i jest zainstalowane w wielu firmach!
• Nasze oprogramowanie i rejestratory sami produkujemy i nieustannie dbamy o ich ciągły rozwój!
• Dbamy nie tylko o możliwości naszego oprogramowania, ale także o to, aby praca w nim była prosta i intuicyjna!