System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych

System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych to system wspomagający sprawowanie kontroli nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego lub realizacji usługi.

Mówiąc o procesie produkcyjnym mamy na myśli całokształt działań związanych z przekształcaniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe jak również wykonywanie usług.

 

Chcesz planować i zarządzać produkcją w swojej firmie?

Jakie są etapy tworzenia zlecenia produkcyjnego w naszym Systemie?

 • przygotowanie oferty dla klienta
 • przyjęcie zamówienie od klienta
 • przygotowanie wyceny
 • utworzenie zlecenia produkcyjnego
 • utworzenie karty technologicznej
 • przypisanie materiałów

Zanim przystąpimy do utworzenia zlecenia możemy przygotować wycenę. Pozwala ona na oszacowanie kosztów oraz pokazuje przybliżony czas realizacji zamówienia. Z przygotowanej wyceny możemy od razu wygenerować  zlecenie produkcyjne.

Zlecenie produkcyjne może opierać się na czynnościach lub przewodnikach.  Jeżeli mamy zlecenia, które wykonujemy regularnie, wówczas możemy utworzyć w systemie zlecenie cykliczne.

Poza tym możemy zdefiniować produkty oraz technologie. Definicje te ułatwiają przygotowywanie kolejnych zleceń.

Kolejnym etapem przygotowania zlecenia jest utworzenie karty technologicznej.

Karta technologiczna oparta jest na czynnościach. W karcie technologicznej definiujemy czynności, które składają się na dane zlecenie, czas ich wykonania oraz ilość elementów do wytworzenia. Ponadto w czynnościach możemy założyć konkretne wartości takie jak: czas wykonania czynności czy stawkę. Możemy także  przypisać do konkretnych czynności wybranych pracowników, maszyny i stanowiska.

Kolejnym krokiem poprzedzającym dodanie nowego zlecenia do Systemu jest zdefiniowanie parametrów takich jak: status zlecenia ( otwarte, zdefiniowane, skompletowane, aktywne, zatrzymane, wykonane, wydane, zafakturowane, zamknięte), nazwa zlecenia, rodzaj zlecenia (czynności, przewodniki), numer zlecenia, budżet czasowy, budżet kwotowy, data rozpoczęcia zlecenia, termin wykonania, data zamknięcia zlecenia, kontrahent, pracownicy (można przypisać konkretnych pracowników lub zespoły pracownicze do konkretnych zleceń),  harmonogramowanie (opcjonalnie). Można również zdefiniować dodatkowe koszty realizacji zamówienia oraz przyporządkować ilość i rodzaj materiałów niezbędnych do jego realizacji.


Jak możemy kontrolować przebieg realizacji zlecenia?

Przebieg realizacji zlecenia możemy kontrolować poprzez:

 • nabijanie czynności produkcyjnych (rozpoczęcie i zakończenie oraz dodatkowo ilość lub wartość)
 • nabijanie wykorzystanych materiałów
 • nabijanie braków i błędów produkcyjnych
 • porównywanie założonych w zleceniu czasów oraz ilości produktów do wytworzenia ze stanem faktycznym rejestrowanym w programie
 • generowanie raportów wykonania
 • kontrolę kooperacji
 • analizę czasu pracy pracowników
 • analizę czasu wykonywania konkretnej czynności, przewodnika lub całego zlecenia
 • analizę wykorzystanych materiałów w zleceniu

System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych pozwala na monitorowanie postępu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, że pracownicy nabijają na rejestratorze każde rozpoczęcie i zakończenie czynności system może przetwarzać otrzymane dane. W rezultacie otrzymujemy informacje o: postępie produkcyjnym, postępie czasowym, postępie czynnościowym oraz postępie technologicznym zlecenia. Ponadto pracownicy nabijają wszelkie braki oraz błędy produkcyjne. Te dane z kolei pozwalają na wychwytywanie problemów jeszcze na etapie produkcji. A co najważniejsze pozwalają na natychmiastową reakcję w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych, takich jak: brak surowca, awaria maszyny, czy też błąd konstrukcyjny.

Kolejnym ważnym elementem ułatwiającym sprawowanie kontroli nad realizacją zleceń są raporty. W oparciu o wskazane kryteria możemy wygenerować następujące raporty: raport zleceń, raport wykonania, raport czynności technologicznych, raport kooperantów, raport braków.


Jakie korzyści daje wdrożenie Systemu kontroli czynności i zleceń produkcyjnych?

System kontroli pozwala na:

 • dostęp do realnych danych produkcyjnych:  dokładny czas wykonywanych czynności zleceń produkcyjnych czy usługowych
 • ocenę w czasie rzeczywistym realizacji zleceń w stosunku do założeń produkcyjnych
 • ocenę wydajności pracowników
 • kontrolę materiałów
 • kontrolę magazynu
 • kontrolę kooperacji
 • generowanie podstawowych dokumentów: faktury, PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), PW (Przyjęcie Wewnętrzne), WZ (Wydanie Zamówienia), WW (wydanie wewnętrzne), KS (Korekta Stanów)

Podstawową korzyścią, jaką daje System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych lub usługowych jest możliwość wglądu do wszystkich zgromadzonych danych produkcyjnych. Dane te są udostępniane w postaci licznych raportów i bilansów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Analiza tych danych jest podstawą w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala na wyłapywanie błędów i braków w trakcie realizacji zlecenia.

W rezultacie dysponujemy narzędziem, które pozwala na zarządzanie produkcją oraz pracą pracowników. 


Jakim przedsiębiorstwom dedykowany jest System kontroli czynności i zleceń?

System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych dedykowany jest małym i średnim firmom każdej branży.

 

Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy Systemu kontroli czynności i zleceń.

Zlecenia

zlecenia produkcyjne

Zlecenia określają sposób wykonania danego towaru czy usługi. Zlecenia mogą być proste lub bardziej rozbudowane tworzone z uwzględnieniem właściwej kolejności wykonywania czynności i przewodników.

Możemy je generować na kilka sposobów, na podstawie utworzonej wyceny dla danego kontrahenta, na podstawie utworzonego już wcześniej zlecenia cyklicznego czy zdefiniowanego w systemie konkretnego produktu, jako nowe zlecenie założone „ręcznie” oraz wczytując do bazy dane zlecenia zewnętrznego. Zlecenia w systemie posiadają jeden ze zdefiniowanych statusów, co ma duże znaczenie na przykład w harmonogramowaniu ich realizacji oraz obsługi.

W zleceniu tworzymy indywidualną kartę technologiczną wykonania produktu czy realizacji usługi, w której definiujemy wiele parametrów: ilość tego produktu czy usługi, możliwość wyboru procesu technologicznego, listę czynności wraz z ich kolejnością wykonania i założonym czasem wykonania oraz pracowników lub grupy pracowników przyporządkowanych do danej czynności, potrzebne materiały oraz ich ilości, ewentualne dodatkowe koszty i wiele więcej.

Pracownicy

Moduł Pracownicy służy do sprawowania kontroli nad czasem pracy pracowników.
Umożliwia tworzenie szczegółowych planów pracy uwzględniając różne systemy organizacji pracy jak również nieobecności, urlopy, odbiory godzin, wyjścia służbowe itp.

Zapewnia szybki i intuicyjny sposób rejestracji dotyczących czasu pracy jak również rejestracji rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania czynności w zleceniu.

Możliwość wykorzystania fotorejestracji to dodatkowy sposób weryfikacji, czy rejestracja należy do konkretnego pracownika.

Oprócz rozliczania pracowników z czasu wykonywanych czynności, dostępny jest także moduł bieżącej kontroli obecności pracownika w pracy, jego spóźnienia lub powodów nieobecności.

rozliczenie czasu pracy pracowników na produkcji

Czynności

czynności produkcyjne

Czynności są głównym elementem składowym karty technologicznej gdzie ustawiany jest czas, kolejność ich wykonywania i wiele więcej.

Definiując czynność w systemie wprowadzamy wiele niezbędnych danych. Możemy przypisać jej czas wykonania, pracowników, maszyny czy stanowiska, ustalić stawkę pomocną w tworzeniu wyceny dla kontrahenta, wybrać czy dana czynność może być rejestrowana w trybie wieloczynnościowym. Możemy dodać w wybranych czynnościach typ umożliwiający wysłanie na maila informacji o stopniu realizacji zamówienia lub zamykający przewodnik. W zleceniu możemy rejestrować zarówno czynności przypisane do karty technologicznej jak i te spoza niej.

Możemy odszukać i zweryfikować wybraną czynność w zależności od wskazanego kryterium. Kryterium tym może być: pracownik, zlecenie, czynność, przewodnik, maszyna, stanowisko pracy, dowolnie wybrany okres czasu i wiele więcej. Pozwala na uzyskanie informacji o czynnościach zakończonych, czynnościach możliwych do rozpoczęcia oraz o czynnościach aktualnie wykonywanych przez pracowników.

Pełny dostęp do wymienionych danych, zebranych w raportach i zestawieniach pozwala na pełną analizę założeń produkcyjnych.

Harmonogramowanie produkcji

Moduł harmonogramowanie produkcji umożliwia szczegółowe zaplanowania terminów realizacji zamówień od klientów poprzez precyzyjne planowanie zadań dla pracowników oraz posiadanego parku maszynowego w oparciu o ich rzeczywistą dostępność.

Harmonogramowanie jest procesem w pełni zautomatyzowanym, aktualizowanym o analizę bieżącej sytuacji.

harmonogramowanie produkcji

Kooperacja

kooperacja w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Pozwala na pełną kontrolę nad wszystkimi zleconymi na zewnątrz kooperacjami.

Monitoruje stan ich realizacji oraz terminowość kooperanta, ilość wydanych i odebranych elementów i wiele więcej.

Kontrola kooperacji umożliwia precyzyjne planowanie produkcji.

Magazyn

Moduł ten umożliwia sprawowanie kontroli nad materiałami znajdującymi się w magazynie oraz materiałami wykorzystywanymi podczas produkcji.
Przyjmując materiał na magazyn nadajemy mu indywidualny numer serii, ustalamy jego cenę, datę ważności i wiele więcej.

Ponadto możemy zarezerwować materiał przypisany do konkretnego zlecenia oraz na bieżąco monitorować wszystkie rejestracje materiału wykorzystanego do produkcji.

Umożliwia kontrolę i organizację magazynu, informuje o zapotrzebowaniu materiałowym, rezerwacji w zleceniach oraz dostępności i brakach danego materiału.

kontrola magazynu w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Maszyny

moduł maszyn w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Listę maszyn możemy na bieżąco aktualizować. Mogą one być przypisane do konkretnej czynności, przyporządkowane do zdefiniowanej grupy produkcyjnej maszyn.

Możemy aktualizować stan gotowości maszyny do pracy uwzględniając jej awarie, czas konserwacji, dostępność dobową czy przestoje.

Możemy również na bieżąco monitorować obciążenie maszyn.

Stanowiska

Stanowią dodatkową organizację struktury przedsiębiorstwa. Wybrane stanowisko możemy przyporządkować do danej czynności.

Możemy ustalać dostępność stanowiska w danym dniu oraz na bieżąco ją aktualizować dzięki planowi stanowisk, uwzględniając w nim również takie sytuacje jak awaria.

stanowiska w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Narzędzia

monitorowanie użycia narzędzi w zakładzie produkcyjnym

Moduł narzędzia jest elementem wspomagającym w procesie produkcyjnym.

Pozwala na utworzenie listy wszystkich dostępnych w firmie narzędzi.

Umożliwia kontrolę nad wydaniem danego narzędzia, monitoruje czas jego wykorzystania oraz fakt zwrotu narzędzia przez pracownika.

Dokumenty

System umożliwia generowanie podstawowych dokumentów w firmie, jak: Faktury, PZ ( Przyjęcie Zewnętrzne), PW ( Przyjęcie Wewnętrzne), WZ ( Wydanie Zamówienia), KS ( Korekta Stanów).

Można również wygenerować dokumenty usprawniające proces kooperacji takie jak: Wydanie Kooperacji czy Odbiór Kooperacji.

dokumenty w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Raporty

raporty w systemie kontroli czynności i zleceń produkcyjnych

Prezentują dane dotyczące etapu realizacji zleceń, pracy oraz efektywności pracowników, a także pozwalają na identyfikację czynników mających negatywny wpływ na ich realizację.

Stanowią również źródło oceny funkcjonowania firmy, pracy poszczególnych pracowników a także umożliwiają przeprowadzenie analizy jej rozwoju.

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników.

Pozwala na wgląd w listę obecności oraz listę czynności podjętych w ramach realizowanych zleceń.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń.

Wizualizacja bieżącej aktywności pracowników na stanowiskach.

Przedstawia dodatkowe informacje dotyczące postępu czasowego i ilościowego wykonywanych czynności i zleceń w oparciu o indywidualną strukturę stanowisk w przedsiębiorstwie.

Elementy systemu kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych

Program

Order

Program

Control

 

Rejestratory

Program

Order View

Program

Workplace View

Program

Employer

Program

Recorder

System kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych jest zintegrowany z pozostałymi naszymi systemami:

Co wyróżnia nasze rozwiązanie:

 • licencje systemowe są wieczyste, płacisz za nie tylko raz,
 • dane przechowywane są lokalnie na serwerach Twojej firmy, dzięki temu masz gwarancję ciągłego dostępu do zgromadzonych w systemie danych,
 • nie wymagamy zakupu bieżących aktualizacji, potrzebujesz = kupujesz, nie kupujesz = twój system nadal działa,
 • nasz systemy są modułowe, możesz je dowolnie łączyć, na przykład System rejestracji czasu pracy z Systemem kontroli dostępu lub/i Systemem kontroli czynności i zleceń produkcyjnych oraz usługowych,
 • stale rozwijamy nasze urządzenia i programy, by dostosować ich funkcjonalność do Twoich potrzeb,
 • umożliwiamy bezpłatne testowanie oprogramowania.