OGÓLNE WARUNKI UMOWY
§1 Definicje
Wprowadza się następujące definicje na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umowy dotyczących sprzedaży urządzeń rejestrujących, udzielania licencji na korzystanie z Aplikacji komputerowych, świadczenia usług wsparcia oraz aktualizacji Aplikacji.
1. Aktualizacja - zmiana Aplikacji dokonana przez Licencjodawcę, stanowiąca odpowiednio poprawkę błędu Aplikacji lub inną zmianę Aplikacji, wprowadzoną w celu usprawnienia działania Aplikacji;
2. Aplikacja – oprogramowanie (program komputerowy w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego) wydawane przez TPM Control, kompatybilne z Rejestratorem oraz Kontrolerem czasu pracy/ czasu wykonywania czynności przez pracowników/współpracowników Zamawiającego, który korzysta z Aplikacji w oparciu o udzieloną mu przez TPM Control Licencję; szczegółowy opis Aplikacji (funkcjonalności poszczególnych programów komputerowych oraz wymagań sprzętowych Sprzętu Własnego) znajduje się na Stronie internetowej.
3. Cena sprzedaży – cena jednostkowa za Rejestratory, Kontrolery ustalona przez TPM Control w zależności od ilości oraz rodzajów zakupionych Rejestratorów, Kontrolerów, do zapłaty której zobowiązany jest Zamawiający.
4. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych dni wolnych od pracy – w godzinach od 8.00 do 16.00.
5. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.)
6. Licencja – Licencja niewyłączna, bez prawa do udzielania dalszych licencji – na korzystanie z Aplikacji, na warunkach określonych szczegółowo w Zamówieniu i OWU.
7. Licencjobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (niewystępująca w umowie jako konsument), osoba prawna, ułomna osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Licencjodawcą Umowę w zakresie korzystania z Aplikacji – upoważniona na warunkach Licencji do korzystania z Aplikacji; odpowiednio osoba ta lub jednostka zawierając Zamówienie
oświadcza jednocześnie, że nie jest konsumentem, zawiera Umowę związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową i godzi się na to, by prawa i obowiązki zarówno jej, jak i Licencjodawcy określały OWU; w przypadku korzystania z Usług Dodatkowych również odbiorca Usług Dodatkowych.
8. Licencjodawca – Przemysław Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TPM Control Przemysław Tarnowski z siedzibą w Balicach pod adresem: ul. Szkolna 100, 32-083 Balice, NIP: 6761039898, REGON: 120514140
9. Okres Świadczenia Usług Dodatkowych lub OŚUD – Okres, przez który TPM Control świadczyć będzie na podstawie Umowy Usługi Dodatkowe.
10. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umowy, których przedmiotem jest określenie warunków sprzedaży Rejestratorów i Kontrolerów, udzielenie oraz warunki Licencji na korzystanie z Aplikacji, świadczenie Usług Dodatkowych.
11. Protokół Odbioru – dokument sporządzony w formie pisemnej potwierdzający odbiór Rejestratorów lub Kontrolerów przez Zamawiającego oraz wydanie ich w stanie umożliwiającym korzystanie z nich w sposób zgodny z ich właściwością oraz przeznaczeniem,
12. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.2017.880 t.j.
13. Rejestrator/Kontroler- urządzenie kompatybilne z Aplikacją, rejestrujące zdarzenia lub czynności pracowników lub współpracowników Zamawiającego pozostający w funkcjonalnym związku z Aplikacją; specyfikacja Rejestratorów oraz Kontrolerów, ich dokładny opis zamieszczone są w Zamówieniu lub na Stronie internetowej.
14. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec, nawet przy zachowaniu najwyższego stopnia staranności. W szczególności takimi zdarzeniami w rozumieniu OWU są: trzęsienie ziemi, pożar, powódź, strajki, wojna, okresy stanów nadzwyczajnych, zarządzenia odpowiednich władz, stan epidemii. Każda ze stron Umowy powinna poinformować druga stronę o
okolicznościach Siły Wyższej najpóźniej niezwłocznie po ustaniu tych okoliczności oraz dołożyć wszelkich starań w celu usunięcia skutków działań Siły Wyższej dla wykonywania zobowiązań określonych w Umowie.
15. Sprzęt Własny – podstawowa platforma sprzętowa, stanowiąca własność Licencjobiorcy, albo do której Licencjobiorca będzie posiadał prawo do posiadania – posiadająca dostęp do Internetu, będąca komputerem osobistym; Licencjodawca nie zapewnia Licencjobiorcy w ramach Umowy prawa do korzystania z jakiegokolwiek Sprzętu Własnego.
16. Strony – łącznie Licencjodawca i Licencjobiorca; pojęcie Strona odnosi się zaś do każdego z tych podmiotów z osobna;
17. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.tpmcontrol.pl
18. TPM Control - Przemysław Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: TPM Control Przemysław Tarnowski z siedzibą w Balicach pod adresem: ul. Szkolna 100, 32-083 Balice, NIP: 6761039898, REGON: 120514140.
19. Umowa – umowa zawarta na warunkach określonych w niniejszym OWU oraz Zamówienia, której przedmiotem jest sprzedaż Rejestratorów lub Kontrolerów, udzielenie Licencji oraz (w przypadku wybrania takiej opcji przez Zamawiającego) świadczenie przez TPM Control Usług Dodatkowych na rzecz Zamawiającego.
20. Usługa Aktualizacji – usługa fakultatywna, zapewnienia Aktualizacji na zasadach określonych w OWU; na warunkach określonych w Zamówieniu, TPM Control dopuszcza udzielenie rabatu w wysokości 100% za świadczenie Usługi Aktualizacji w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania Umowy.
21. Usługi Dodatkowe – Usługa Wsparcia oraz Usługa Aktualizacji, które stanowią opcjonalne usługi w związku z zawartą przez Strony Umową.
22. Usługa Wsparcia – usługa fakultatywna obejmująca wsparcie techniczne i administrację w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotu Umowy, tj. korzystania z Aplikacji oraz Rejestratorów lub Kontrolerów, poprawki techniczne i helpdesk (SLA) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego ich funkcjonowania – na warunkach określonych w OWU; na warunkach określonych w Zamówieniu, TPM Control dopuszcza udzielenie rabatu w wysokości 100% za świadczenie Usługi Wsparcia w formie zdalnej w pierwszych 2 miesiącach obowiązywania Umowy.
23. Wynagrodzenie – opłata z tytułu udzielenia Zamawiającemu Licencji do Aplikacji oraz opłata za świadczenie przez TPM Control Usług Dodatkowych;
24. Zamówienie – dokument sporządzony z zachowaniem formy dokumentowej, podpisany przez Zamawiającego oraz zaakceptowany przez TPM Control określający szczegółowo wzajemne świadczenia Stron, do których się zobowiązują. Wzór Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do OWU.
§2 Postanowienia Ogólne
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Zamawiającego do TPM Control Zamówienia oraz zaakceptowanie Zamówienia przez TPM Control. Zamówienie zostanie przesłane oraz zaakceptowane z zachowaniem formy dokumentowej. Zamówienie dla swojej ważności winno zawierać wszystkie elementy przedmiotowo istotne Umowy tj. w szczególności: określenie przedmiotu Zamówienia, liczbę,
rodzaj Rejestratorów, Kontrolerów, rodzaj Licencji, aktualizację Aplikacji, wynagrodzenie z tytułu korzystania z Aplikacji, cenę sprzedaży Rejestratorów, Kontrolerów, sposób zapłaty wynagrodzenia; przykładowy wzór dokumentu, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi Załącznik nr 1 do OWU.
2. OWU stanowi integralną część Zamówienia, w którym określone są prawa i obowiązki Stron w związku z wykonaniem Zamówienia.
3. Umowa całościowo reguluje kwestie związane ze sprzedażą Rejestratorów, Kontrolerów, udzieleniem Licencjobiorcy Licencji na korzystanie z Aplikacji, oraz wykonywanie ewentualnych Usług Dodatkowych TPM Control na rzecz Licencjobiorcy w związku z udzieleniem Licencji.
§3 Oświadczenia Stron
1. TPM Control oświadcza, że:
a. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności związanej z oprogramowaniem oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, posiada stosowne doświadczenie w ich wykonywaniu, a wykonanie przedmiotu Zamówienia leży w granicach jego możliwości i na dzień zawarcia Zamówienia nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej, finansowej, które mogą
uniemożliwić wykonanie przedmiotu Zamówienia,
b. najpóźniej w chwili podpisania Protokołu Odbioru przysługiwać mu będą wszelkie prawa majątkowe, w tym w szczególności prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w odniesieniu do Aplikacji,
c. Jest podmiotem upoważnionym do udzielenia Licencji na korzystanie z Aplikacji,
d. Rejestratory i Kontrolery będące przedmiotem Zamówienia nie są obciążone prawami osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym i stanowią wyłączną własność TPM Control,
e. Oświadcza, że zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w ramach prawidłowego wykonania Zamówienia przez cały okres wykonywania Umowy,
f. usług wskazane w Zamówieniu oraz OWU mogą być wykonywane przez niego osobiście, bądź przez osoby trzecie, wedle uznania TPM Control.
2. Zamawiający oświadcza, że:
a. Został zapoznany przez TPM Control odnośnie warunków technicznych koniecznych do prawidłowego zainstalowania Rejestratorów i Kontrolerów oraz wymogów technicznych wdrożenia Aplikacji,
b. posiada Sprzęt Własny przystosowany funkcjonalnością oraz oprogramowaniem do korzystania z Aplikacji,
c. Licencjobiorca zapoznał się z testową wersją Aplikacji i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń,
d. Przed zawarciem Zamówienia został zapoznany z treścią niniejszych OWU i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń,
e. Zobowiązuje się korzystać z Rejestratorów, Kontrolerów oraz Aplikacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, w sposób zgodny z wytycznymi TPM Control.
§4 Warunki sprzedaży Rejestratorów oraz Kontrolerów
1. TPM Control zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Rejestratorów lub Kontrolerów w ilości szczegółowo określonej w Zamówieniu, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę i odebrać Rejestratory i Kontrolery.
3. TPM Control zobowiązuje się dostarczyć w całości do siedziby Zamawiającego wskazanych w Zamówieniu Rejestratorów lub Kontrolerów w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Zamówienia.
4. Strony oświadczają, iż transport Rejestratorów lub Kontrolerów stanowi zobowiązanie Sprzedającego, który w tym celu zobowiązany jest do zapewnienia przewoźnika trudniącego się przewozem rzeczy odpowiadającym właściwościom oraz przeznaczeniu Rejestratorów lub Kontrolerów.
5. Koszty transportu Rejestratorów oraz Kontrolerów, jeżeli strony nie ustalą inaczej, pokrywa Zamawiający.
6. Z chwilą dostarczenia Rejestratorów lub Kontrolerów do siedziby Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zbadać Rejestratory oraz Kontrolery, w szczególności pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń fizycznych opakowań, istniejących w chwili przekazania posiadania. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad Rejestratorów lub Kontrolerów, bądź stwierdzenia, iż dostawa nie wyczerpuje całego Zamówienia, Zamawiający poinformuje TPM Control o powyższych okolicznościach w formie co najmniej dokumentowej, niezwłocznie po stwierdzeniu wady fizycznej, ale nie później niż w ciągu 14 dni od odbioru Rejestratorów lub Kontrolerów. Roszczenia z tytułu rękojmi za fizyczne uszkodzenia Rejestratorów lub Kontrolerów, w związku z wystąpieniem fizycznego uszkodzenia w chwili wydania Zamawiającemu Rejestratorów lub Kontrolerów, wygasają po upływie 14 dni od dnia doręczenia Rejestratorów lub Kontrolerów.
7. Po zbadaniu Rejestratorów, w sytuacji braku wystąpienia wad, Strony przystąpią do podpisania Protokołu Odbioru.
8. TPM Control zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie wady przez Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach bądź niekompletności Zamówienia wraz z załączonym Rejestratorem lub Kontrolerem, co do którego stwierdzono zaistnienie wad.
9. W celu oceny zasadności zgłoszenia przez TPM Control, Zamawiający jest zobowiązany odesłać do TPM Control Rejestratory lub Kontrolery, w których wystąpiła wada na własny koszt.
10. W przypadku zasadności zgłoszenia Zamawiającego, TPM Control zobowiązuje się wymienić Rejestratory lub Kontrolery na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadach bądź niekompletności Zamówienia.
11. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z Rejestratorami lub Kontrolerami.
12. TPM Control zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu wraz z Rejestratorami lub Kontrolerami dokumentów dotyczących Rejestratorów lub Kontrolerów, w tym w szczególności instrukcję obsługi sporządzoną w języku polskim lub informacji o lokalizacji (odnośnik, kod QR itp.) instrukcji do urządzenia.
§5 Licencja na korzystanie z Aplikacji
1. Licencjodawca z chwilą zapłaty całości Wynagrodzenia udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej (z zastrzeżeniem §5 ust.11 lit.(a)) Licencji, w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, do korzystania z określonej w Zamówieniu Aplikacji, na polach eksploatacji, określonych w niniejszych OWU.
2. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem wyłącznie dla własnych potrzeb Licencjobiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
3. Licencja upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie wyłącznie obrazów, zapisów wykonanych z wykorzystaniem oraz w trakcie korzystania z Aplikacji, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, na wszelkich dostępnych nośnikach obrazu i dźwięku, każdą możliwą techniką, w tym na papierze, kliszach, taśmach, na nośnikach magnetycznych i optycznych (płyty CD, DVD i inne), na innych nośnikach umożliwiających eksploatację przy wykorzystaniu komputera, przy wykorzystaniu techniki drukarskiej, reprograficznej, technik multimedialnych, dostępnych w chwili zawarcia Zamówienia, poprzez wprowadzenie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń multimedialnych oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów lub obrazów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami - wyłącznie dla celów wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania danych uzyskanych lub/i przetworzonych w związku z korzystaniem z Aplikacji;
b. wyświetlanie Aplikacji, dla potrzeb związanych z przedstawianiem obrazów, zapisów wykonanych z wykorzystaniem oraz w trakcie korzystania z Aplikacji.
4. Korzystanie przez Licencjobiorcę z Aplikacji w sposób określony w §5 ust. 3 OWU, jest dopuszczalne pod warunkiem utrwalania, zwielokrotniania oraz wyświetlania obrazów i zapisów wykonanych z wykorzystaniem oraz w trakcie korzystania z Aplikacji w niezmienionej formie i z każdorazowym oznaczeniem nazwy Aplikacji, z wykorzystaniem której obrazy, zapisy zostały stworzone oraz nazwy Licencjodawcy, jako podmiotu posiadającego prawa autorskie majątkowe do Aplikacji.
5. Licencji udziela się na czas nieoznaczony. Licencja nie jest ograniczona zakresem terytorialnym.
6. Z zastrzeżeniem postanowień art. 75 ust. 2 i 3 Prawa Autorskiego, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że na podstawie Umowy nie jest upoważniony w szczególności do:
a. Dekompilowania, ani deasemblowania całości lub którejkolwiek części Aplikacji,
b. Dokonywania czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji – przy czym zastrzeżenie to dotyczy również korzystania z danych, zapisów, obrazów uzyskanych przez Licencjobiorcę w związku z korzystaniem z Aplikacji, w sposób określony w §5 ust. 3 OWU,
c. Usuwania błędów i ewentualnie innych wad Aplikacji,
d. Rozpowszechniania Aplikacji, w tym odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Aplikacji lub jego kopii.
7. Licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania sublicencji (licencji dalszej) do korzystania z Aplikacji. Strony ustalają, że zdanie poprzednie należy interpretować w sposób zawężający.
8. Licencjobiorca może korzystać z Aplikacji tylko w takim zakresie, w jakim jego uprawnienia zostały określone w niniejszym OWU. Nie jest dopuszczalne domniemywanie innych uprawnień do korzystania z Aplikacji czy prawa do innych świadczeń.
9. Licencjobiorca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania Aplikacji, zgodnie z dokumentacją Aplikacji.
10. Licencjobiorca zobowiązuje się do nierozporządzania (odpłatnie lub nieodpłatnie) na rzecz osób lub podmiotów trzecich nośnikami, na których zostały zapisane jakiekolwiek dane powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji.
11. Licencjobiorca nie może bez wyraźnej zgody Licencjodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
a. Przenieść praw lub/i obowiązków wynikających z Zamówienia oraz OWU na osobę lub podmiot trzeci, przy czym Licencjodawca zobowiązuje się, że nie odmówi udzielenia takiej zgody, w przypadku gdy, i w zakresie, w jakim Licencjobiorca przeniósł albo zamierza przenieść na osobę trzecią prawa do Rejestratora lub Kontrolera, z którego korzystanie wiąże się z korzystaniem z Aplikacji.
b. Ustanowić praw na prawach określonych w Zamówieniu i OWU .
12. Licencjobiorca zobowiązany jest do poinformowania o warunkach udzielonej Licencji wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Aplikacji w związku ze stosunkiem pracy lub zbliżonym stosunkiem prawnym łączącym ich z Zamawiającym.
13. Licencjodawca dopuszcza przekazanie Aplikacji osobie zainteresowanej udzieleniem jej Licencji, na nieodpłatny okres próbny wynoszący nie więcej niż 45 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przepisy niniejszej Umowy w zakresie Licencji oraz jej warunków stosuje się odpowiednio do korzystania z Aplikacji na podstawie odrębnego porozumienia.
§6 Ogólna charakterystyka Aplikacji
1. Aplikacja stanowi utwór – program komputerowy – w rozumieniu Prawa Autorskiego.
2. Jakiekolwiek naruszenie praw autorskich do Aplikacji przez pracownika lub współpracownika Zamawiającego, korzystającego z Aplikacji w związku z udzieloną Licencją, będzie traktowane każdorazowo jako naruszenie praw autorskich do Aplikacji przez Licencjobiorcę.
3. Aplikacja stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające wprowadzanie danych zgodnie z zasadami jej obsługi, przeznaczeniem i odpowiednią dla jej wersji funkcjonalnością. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość oraz treść wprowadzanych danych do Aplikacji, jak również w związku z ewentualnym przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu Aplikacji.
4. TPM Control zapewnia w trakcie trwania całego OŚUD działanie Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, przy czym w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego, zastrzega sobie prawo do ustanowienia przerw technicznych w zakresie niektórych funkcjonalności Aplikacji – w szczególności w przypadku Aktualizacji Aplikacji. Przerwy techniczne, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mogą trwać dłużej niż 24 h.
5. Przeprowadzenie Aktualizacji Aplikacji ma charakter odpłatny, chyba że strony co innego wyraźnie postanowią, i dokonywane jest wyłącznie w przypadku wykupienia pakietu Usługi Aktualizacji Aplikacji, o czym Zamawiający został przez TPM Control poinformowany przed zawarciem Zamówienia.
6. TPM nie odpowiada za przerwy w działaniu Aplikacji spowodowane awarią, albo zachowaniem systemów informatycznych nieadministrowanych przez TPM Control, a niezbędnych dla udostępnienia i prawidłowego działania Aplikacji, w tym z zachowania podmiotów udostępniających łącza internetowe, niezawinionym przez TPM Control brakiem prądu, działaniem siły wyższej lub działaniem osób lub podmiotów trzecich, któremu przy dołożeniu należytej profesjonalnej staranności TPM Control nie może zapobiec, nakierowanych na celowe wstrzymanie prawidłowego działania Aplikacji. Jednocześnie w przypadkach określonych w zdaniu poprzednim, TPM Control zobowiązuje się podjąć możliwe środki w celu udzielenia istotnych informacji Zamawiającemu, w celu najszybszego przywrócenia działania Aplikacji.
7. Ewentualne przerwy w dostępie do Aplikacji spowodowane czynnikami technicznymi, za które TPM Control nie ponosi odpowiedzialności, bądź przeprowadzeniem Aktualizacji Aplikacji nie stanowią podstawy do wydłużenia OŚUD.
§7 Usługa Wsparcia.
1. TPM Control zobowiązuje się do świadczenia Usługi Wsparcia, o ile Strony wyraźnie tak postanowią w Zamówieniu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi poniżej i za Wynagrodzeniem dodatkowym, w wysokości wskazanej każdorazowo w Zamówieniu.
2. Realizacja Usług Wsparcia przez TPM Control nastąpi od dnia wydania Rejestratorów lub Kontrolerów oraz wdrożenia, zainstalowania Aplikacji na Sprzęcie Własnym. Na Usługę Wsparcia składa się:
a) wsparcie techniczne i administrację w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji wraz z Rejestratorami lub Kontrolerami;
b) poprawki techniczne i helpdesk (SLA) w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji wraz z Rejestratorami lub Kontrolerami.
3. Usługa Wsparcia realizowana będzie przez TPM Control przez OŚUD, licząc od dnia zawarcia Umowy. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem OŚUD o zbliżającym się terminie wygaśnięcia obowiązującej Umowy na świadczenie Usługi Wsparcia. W przypadku złożenia oświadczenia woli przez Licencjobiorcę o woli przedłużenia OŚUD, Licencjodawca niezwłocznie prześle Licencjobiorcy ofertę warunków przedłużenia czasu obowiązywania Usługi Wsparcia na kolejny
OŚUD.
4. Usługa Wsparcia – o ile to możliwe – w pierwszej kolejności zapewni pomoc świadczoną w sposób zdalny, on-line.
5. Strony niniejszym ustalają dla Umowy Wsparcia SLA – Service Level Agreement (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi) – umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między Zamawiającym, a TPM Control poziomu jakości usługi poprzez stały cykl obejmujący:
a. Uzgodnienia czasu reakcji na poszczególne kategorie błędów;
b. Monitorowanie usługi;
c. Aktualizacja bazy urządzeń dostępnych do podłączenia;
d. Support;
e. Przegląd techniczny – weryfikacja przyczyny błędu;

 

 

 

 

6. Rodzaje błędów:
a) Błąd Krytyczny (Critical) – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje.
Przykłady:

 • brak możliwości uruchomienia Oprogramowania,
 • brak odczytu/zapisu z bazy danych,
 • brak możliwości zalogowania użytkownika,
 • niemożliwość rejestracji zdarzeń użytkowników,
 • niedostępność krytycznych funkcji Oprogramowania.

b) Błąd Poważny (Major) – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych funkcji.
Przykłady:

 • niedostępność niekrytycznych funkcji Oprogramowania,
 • błędne przeliczanie wartości w modułach Oprogramowania,
 • błędne wyświetlanie wartości w modułach Oprogramowania,
 • brak możliwości dodawania lub edycji danych.

c) Błąd Drobny (Minor) – nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania.
Przykłady:

 • błąd językowy w interfejsie,
 • zamienione dane w kolumnach,
 • błędne kolory komórek,
 • brak ikon lub zamienione ikony.

§ 7b Usługa Aktualizacji
1. TPM Control zobowiązuje się do świadczenia Usługi Aktualizacji, o ile Strony wyraźnie tak postanowią w Zamówieniu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi poniżej i za Wynagrodzeniem dodatkowym, w wysokości wskazanej każdorazowo w Zamówieniu.
2. Dokonywanie Aktualizacji może zostać dokonane po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o Aktualizacji oraz specyfice takiej Aktualizacji.
3. Świadczenie Usługi Aktualizacji nie zobowiązuje TPM Control do tworzenia oraz wdrażania Aktualizacja w określonej ilości. Określenie ilości dostępnych Aktualizacji w trakcie OŚUD stanowi wyłączne uprawnienie TPM Control, przy czym przy tworzeniu oraz udostępnianiu Aktualizacji, TPM Control kieruje się koniecznością zapewnienia korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
4. Usługa Aktualizacji realizowana będzie przez TPM Control przez OŚUD, licząc od dnia zawarcia Umowy. Licencjodawca poinformuje Licencjobiorcę, najpóźniej na jeden miesiąc przed zakończeniem OŚUD o zbliżającym się terminie wygaśnięcia obowiązującej Umowy na świadczenie Usługi Aktualizacji. W przypadku złożenia oświadczenia woli przez Licencjobiorcę o woli przedłużenia OŚUD, Licencjodawca
niezwłocznie prześle Licencjobiorcy ofertę warunków przedłużenia czasu obowiązywania Usługi Aktualizacji na kolejny OŚUD.
5. TPM Control zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej Aktualizacji wprowadzającej istotne zmiany w Aplikacji wraz z opisem proponowanych zmian.
6. Koszty ewentualnego dostosowania Sprzętu Własnego do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Aplikacji (także wynikających z Aktualizacji Aplikacji w trakcie OŚUD) ponosi w całości Licencjobiorca.
7. W OŚUD, w przypadku dokonania Aktualizacji Aplikacji przez Licencjodawcę, z chwilą dokonania Aktualizacji, Licencjobiorca traci prawo do korzystania z dotychczasowej wersji Aplikacji, a nabywa prawo do korzystania z wersji Aplikacji objętej Zamówieniem według stanu po instalacji tej Aktualizacji, na warunkach określonych w Zamówieniu dla dotychczasowej Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nie może stanowić podstawy do zmiany lub rozwiązania Zamówienia.
§8 Wynagrodzenie
1. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, wszystkie realizowane przez TPM Control na rzecz Zamawiającego świadczenia na podstawie Zamówienia są odpłatne.
2. Z tytułu sprzedaży Rejestratorów oraz Kontrolerów na rzecz Zamawiającego w ilości wskazanej w Zamówieniu, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Ceny sprzedaży.
3. Z tytułu udzielenia Zamawiającemu Licencji do Aplikacji, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz TPM Control jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości wskazanej w Zamówieniu, która to opłata będzie elementem Wynagrodzenia.
4. Szczegółowa wysokość zarówno Ceny sprzedaży oraz Wynagrodzenia zostanie wskazana w Zamówieniu.
5. Wynagrodzenie, w zakresie w jakim stanowi ono ekwiwalent opłaty licencyjnej za korzystanie z Aplikacji, jest wynagrodzeniem jednorazowym.
6. Zamawiający uiści Cenę sprzedaży oraz Wynagrodzenie w terminie umówionym, przy czym termin ten zostanie dodatkowo każdorazowo wskazany na wystawionej przez TPM Control fakturze VAT.
7. Cena sprzedaży oraz Wynagrodzenie za cały OŚUD będą płatne z góry przelewem na rachunek bankowy TPM Control wskazany w Fakturze VAT.
8. Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie przez TPM Control faktur proforma i faktur VAT w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w Zamówieniu.
§9 Gwarancja i rękojmia
1. TPM Control udziela Zamawiającemu gwarancji na Rejestratory i Kontrolery, na okres wynoszący 12 miesięcy od dnia wydania Zamawiającemu Rejestratorów i Kontrolerów.
2. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających korzystanie z Rejestratorów, Kontrolerów lub Aplikacji, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia TPM Control o wystąpieniu powyższych okoliczności w formie mailowej.
3. Podmiotem wyłącznie upoważnionym do dokonywania usług serwisowych w okresie gwarancji na Rejestratory i Kontrolery jest TPM Control lub podmioty przez niego upoważnione. Zamawiający zobowiązuje się powstrzymać od zlecenia serwisu Rejestratorów, Kontrolerów lub Aplikacji jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu. W razie zlecenia serwisu podmiotowi innemu niż TPM Control, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z realizacją usługi serwisu przez podmiot trzeci. Ponadto, Strony postanawiają, iż Zamawiającemu nie będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów do TPM Control, chyba że zlecenie serwisu takiemu podmiotowi pozostaje w związku z niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem czynności serwisowych przez TPM Control.
4. Gwarancja udzielona Zamawiającemu obejmuje wyłącznie wady fizyczne Rejestratorów lub Kontrolerów powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy ujawnione w terminie 12 miesięcy od ich wydania.
5. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia TPM Control wystąpienia wady fizycznej, o ile powstała ona w okresie gwarancyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. TPM Control zobowiązuje się udzielić informacji Zamawiającemu co do możliwości usunięcia oraz terminu realizacji świadczeń gwarancyjnych (z zastrzeżeniem ust.10) w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji o wystąpieniu wady.
7. TPM Control w pierwszej kolejności zobowiązany będzie do naprawy uszkodzonych Rejestratorów lub Kontrolerów, a gdyby zadośćuczynienie temu obowiązkowi było niemożliwe bądź wiązałoby się z nadmiernymi kosztami dla TPM Control, będzie zobowiązany do dostarczenia Rejestratorów lub Kontrolerów wolnych od wad.
8. Zamawiający jest zobowiązany do demontażu, a następnie do dostarczenia pod adres wskazany przez TPM Control Rejestratorów lub Kontrolerów przesyłką kurierską. Zamawiający jest zobowiązany do zabezpieczenia Rejestratorów lub Kontrolerów w sposób odpowiedni do ich cech fizycznych.
9. Koszty transportu oraz wybór przewoźnika stanowi zobowiązanie TPM Control.
10. Po doręczeniu Rejestratorów lub Kontrolerów do TPM Control oraz zbadaniu wskazanej przez Zamawiającego wady, TPM Control poinformuje Zamawiającego o szacowanym terminie oraz sposobie wykonania świadczeń gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego. Strony postanawiają, iż maksymalny okres realizacji świadczeń gwarancyjnych wynosić będzie 14 dni.
11. Po zrealizowaniu świadczeń gwarancyjnych przez TPM Control, będzie zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego Rejestratorów lub Kontrolerów wolnych od wad na swój koszt.
12. W przypadku zlecenia usługi serwisowej Rejestratorów, Kontrolerów lub Aplikacji podmiotowi innemu niż TPM Control, Zamawiający z chwilą wykonania takiej usługi serwisowej przez podmiot trzeci, roszczenia z tytułu gwarancji, opisane w niniejszym paragrafie, wygasają w całości z chwilą rozpoczęcia wykonania przedmiotowych usług serwisowych, ale pod warunkiem że, i w zakresie, w jakim serwis wykonany przez osobę trzecią wpłynął na zwiększenie zakresu wady oraz tylko pod warunkiem, że zlecenie serwisu osobie
trzeciej nie nastąpiło z przyczyn, o których mowa w ust.3 na końcu.
§10 Odpowiedzialność
1. Łączna odpowiedzialność TPM Control wobec Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, niezależnie od podstawy prawnej jest ograniczona do wartości wynagrodzenia zapłaconego TPM Control przez Zamawiającego.
2. TPM Control nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów czy inne niewywiązanie się zobowiązań, wynikające z okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej kontrolą, za które nie ponosi ona odpowiedzialności w tym między innymi wynikające z działań lub zaniechań, lub też braku współpracy z drugą stroną lub wynikające z działania Siły Wyższej.
§11 Czas trwania Umowy
1. Licencja do Aplikacji udzielona jest Zamawiającemu na czas nieoznaczony. W pozostałym zakresie, Umowa, jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, zostaje zawarte na czas oznaczony równy Okresowi Świadczenia Usług Dodatkowych, szczegółowo określonym w Zamówieniu. .
2. TPM Control jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień Zamówienia lub OWU. Za rażące naruszenie Zamówienia lub OWU uważa się w szczególności;
a. Naruszenie przez Zamawiającego udzielonej mu Licencji,
b. Naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich do Aplikacji przysługujących TPM Control;
naruszenie praw autorskich do Aplikacji przez Zamawiającego lub osobę pozostającą z Licencjobiorcą w stosunku pracy lub/i stosunku cywilnoprawnym jest jednoznaczne z naruszeniem Zamówienia lub OWU przez Zamawiającego,
c. Udostępnienie przez Zamawiającego Aplikacji osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu,
3. Licencjobiorca upoważniony jest do rozwiązania Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli TPM Control, wbrew postanowieniom Zamówienia, nie umożliwił Zamawiającemu, w określonym czasie, określonej liczby dostępów do Aplikacji – gdy zwłoka TPM Control przekroczy 14 dni. W celu skorzystania z prawa do rozwiązania Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wezwie TPM Control do dostarczenia Aplikacji - przyznania dostępów w liczbie wskazanej w Zamówieniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania Zamówienia.
4. Żadne postanowienia Zamówienia i OWU nie ograniczają wynikających z przepisów praw wypowiedzenia
umowy albo odstąpienia od umowy.
§12 Postanowienia końcowe
1. Licencjobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia – w formie dokumentowej pod rygorem nieważności - Licencjodawcy o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub/i miejsca faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy, które zostały wskazane w Zamówieniu, uważane są za skuteczne, z chwilą ich pierwszego
awizowania. Zmiana adresów, danych kontaktowych, osób reprezentujących Strony nie stanowi zmiany Zamówienia.
2. Zamówienie podlega prawu polskiemu.
3. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany OWU lub wydania nowych ogólnych warunków zamówienia ze skutkiem na koniec okresu trwania umowy opartej na danym Zamówieniu. Żadne jednostronne zmiany OWU nie mają wpływu na treść i wykonywanie umowy w okresie objętym Zamówieniem.
4. OWU wchodzą w życie z dniem potwierdzenia przez Licencjodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.