Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, tj. RODO.

 

§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w zakresie danych osobowych samych Usługobiorców, to jest danych osobowych związanych z zawarciem/wykonaniem umowy, zapewnieniem funkcjonalności i wsparcia oferowanych produktów i rozwiązań, obsłużeniem prośby o kontakt, reklamacji, zapisaniem na szkolenia i prezentacje, umożliwieniem dokonania płatności oraz celach marketingowych jest Usługodawca, tj. TPM Control Przemysław Tarnowski z siedzibą w Balicach pod adresem: ul. Szkolna 100, 32-083 Balice, NIP: 6761039898, REGON: 120514140.

2. W przypadku wyrażenia przez danego Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w Polityce Prywatności, ich administratorem również jest Usługodawca.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa. Kontakt z IOD (Przemysław Tarnowski) jest możliwy pod adresem e-mail: przemek@tpmcontrol.pl.

§ 2 OCHRONA DANYCH

1. Usługobiorca może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, korespondencji mailowej lub telefonicznej.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazywanych mu danych osobowych Usługobiorcy. Zbierane przez Usługodawcę dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych osobowych Usługobiorcy: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres, adres e-mail, adres IP.

2. Poniżej przedstawione zostały poszczególne cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz Użytkowników wraz z zakresem danych przetwarzanych w poszczególnych celach oraz okresem przez jaki przetwarzane będą te dane (cel przetwarzania; zakres danych; podstawa prawna przetwarzania; okres przetwarzania danych).

2.1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją; art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.2. Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów celem udostępnienia im licencji; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – umożliwienie klientom naszych partnerów korzystania z naszych usług na podstawie udzielonej licencji;

2.3. Kontakt z osobami, których dane dotyczą, udzielanie odpowiedzi i inna korespondencja; imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą; do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2.4. Wystawianie i archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawa; przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa;

2.5. Rozpatrywania skarg i reklamacji; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – umożliwienie klientom naszych partnerów korzystania z naszych usług na podstawie udzielonej licencji;

2.6. Przesyłanie informacji marketingowych własnych produktów i usług (w tym informacji o nowościach) Usługobiorcom oraz Użytkownikom: imię, nazwisko, adres-mail ; art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Usługodawcy jako administratora polegający na informowaniu o nowych funkcjonalnościach systemów; w przypadku zgody – do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku uzasadnionego interesu administratora – do czasu utraty przydatności danych lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

2.7. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez TPM Control Przemysław Tarnowski obowiązków wynikających z przepisów prawa); art. 6 ust. 1 lit. f RODO - udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

3. Usługodawca informuje, że podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, przy czym w przypadku braku podania danych osobowych zawarcie Umowy, świadczenie Usług oraz podejmowanie innych działań nie będzie możliwe.

4. Usługodawca gwarantuje przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do celu w jakim zostały zebrane (minimalizacja danych).

§ 4 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

1. Usługodawca oświadcza, że jako Administrator danych oraz Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Usługobiorcy, podjął wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające zbiory danych jak i bezpieczeństwo przetwarzania, określone w przepisach art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO.

2. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe ze strony Usługodawcy mają tylko osoby uprawnione na podstawie udzielonych upoważnień.

3. Czas przetwarzania zebranych danych dla poszczególnych przypadków:

3.1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

3.2. Jeżeli Usługodawca wyraził zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, dane przetwarzane będą do momentu odwołania zgody przez Usługobiorcę;

3.3. Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzane będą dopóki trwa ten interes;

3.4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez Usługodawcę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów Usługodawcy.

5. W ramach wykonywanych czynności Usługodawca korzysta z plików cookies w ten sposób że obserwuje i analizuje ruch na swojej stronie jednakże w ramach tych czynności Usługodawca nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników mogą być powierzane przez Usługodawcę do dalszego przetwarzania podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń; podmioty wspierające Usługodawcę w prowadzonej działalności na zlecenie Usługodawcy, w szczególności dostawcy systemów zewnętrznych.

2. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3. Dane osobowe Usługobiorców oraz Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

§ 6 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

1. Usługodawca oświadcza, że jako Administrator danych oraz Podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Usługobiorcy, podjął wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające zbiory danych jak i bezpieczeństwo przetwarzania, określone w przepisach art. 25,30, 32-34, 35-39 RODO.

2. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe ze strony Usługodawcy mają tylko osoby uprawnione na podstawie udzielonych upoważnień.

§ 7 UPRAWNIENIA

1. Usługodawca informuje, że Użytkownicy, względem których administratorem danych osobowych jest Usługodawca mają prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

2. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO.

3. W sytuacji gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES PRZEZ WITRYNĘ TPMCONTROL.PL

1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, które je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku stron wymagających logowania i do monitorowania aktywności odwiedzających użytkowników. Przechowywane informacje w żaden sposób nie ujawniają tożsamości osoby, która korzysta ze strony internetowej.

2. Witryna tpmcontrol.pl wykorzystuje pliki cookies w celu pozyskiwania anonimowych informacji dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej tpmcontrol.pl. Dane z plików analitycznych (statystyki) nie umożliwiają nam personalnej identyfikacji użytkowników korzystających z witryny tpmcontrol.pl. Witryna wykorzystuje m.in. mechanizmy Google Analitics. Korzystanie z cookies ma na celu zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa.

3. W zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej użytkownik może wyłączyć lub ograniczyć funkcjonalność plików cookies.

4. Informację o celach, sposobach i zasadach na jakich Google będzie przetwarzać informacje o Użytkowniku można znaleźć w Polityce Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) i Warunkach korzystania z usług Google (https://policies.google.com/technologies/partner-sites).