TPM Control - Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1    Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i/lub usług zawieranych przez TPM Control Przemysław Tarnowski, ul. Szkolna 100, 32-083 Balice, NIP-6761039898, adres e-mail: biuro@tpmcontrol.pl (dalej Sprzedający) z kontrahentami (dalej Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

1.2    Występujący w niniejszych OWS termin:

1.2.1 Strony – oznacza Kupującego i Sprzedającego

1.2.2 Umowa – oznacza umowę sprzedaży programów komputerowych, towarów i/lub usług zawartą pomiędzy Sprzedającym, a  Kupującym na skutek akceptacji przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego lub przy użyciu formularza umowy zaproponowanego przez Sprzedającego.

1.2.3 Zamówienie – oznacza zamówienie stanowiące nieodwołalne oświadczenie woli nabycia programów komputerowych, towaru i/lub usługi przez Kupującego lub jakikolwiek podmiot upoważniony do działania w imieniu Kupującego w tym zakresie, skierowane i złożone pisemnie lub poprzez e-mail do Sprzedającego.

1.2.4 Towar – oznacza sprzęt lub urządzenia sprzedawane przez Sprzedającego.

1.2.5 Okres gwarancyjny – oznacza okres gwarancji na towary stanowiące sprzęt i urządzenia.

1.3    OWS są dostępne na witrynie internetowej www.tpmcontrol.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres e-mail.

1.4    Podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację OWS bez zastrzeżeń.

1.5    Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego programu komputerowego, towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania.

1.6    Sprzedający zaznacza, że w przypadku produktów elektronicznych nie można wykluczyć pojawienia się nieprawidłowości w przetwarzaniu danych wprowadzanych do systemu, a ponadto, że nie jest on w stanie zweryfikować poprawności wprowadzanych przez Kupującego danych. Z tego względu poprawność wszystkich danych wprowadzanych do systemu oraz poprawność wyliczeń winna być weryfikowana przez Kupującego.

1.7    Ogóle warunki handlowe Kupującego nie wiążą Sprzedającego.

1.8    Każda sprzedaż programów komputerowych, towarów i/lub usług dokonana przez Sprzedawcę podlega niniejszym OWS, z wyjątkiem przypadków, w których strony uzgodnią inaczej. Warunki i klauzule nie zatwierdzone wyraźnie na piśmie przez Sprzedawcę będą nieważne i bez skutków prawnych.

1.9    OWS nie regulują spraw związanych z udzielaniem przez Sprzedającego licencji na produkty i programy komputerowe, których jest właścicielem, ani też żadnych spraw związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do takich produktów lub programów czy też praw z nimi związanych.

 1. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

2.1    Oferty i informacje handlowe Sprzedającego niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2.2    Zawarcie umowy wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu zamówienie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Zamówienie powinno zawierać rodzaje i ilości świadczeń, cenę oraz termin ich dostawy i/lub wykonania.

2.3    Każde zamówienie dla swojej ważności musi być potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu.

2.4    Zmiany warunków zamówienia wymagają zgody Sprzedającego i dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w pkt 2.2 i pkt 2.3.

2.5    Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.

2.6    W przypadku wskazanym w pkt 3.5 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę.

2.7    Kupujący nie może odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy zamówienie będzie w nieodwracalnej fazie realizacji i zobowiązuje się do dokonania pełnej zapłaty wynikającej z Umowy.

2.8  Żadne prawa ani obowiązki Kupującego wynikające z zawartej Umowy sprzedaży nie podlegają cesji, ani nie mogą być przeniesione na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

 1. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1    Sprzedaż programów komputerowych, towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną cenę.

3.2    Cennik oraz informacje handlowe Sprzedającego składane są na piśmie lub w formie elektronicznej i obowiązują przez okres w nich wskazany. W sytuacji braku wskazania innego okresu warunki te wiążą Sprzedającego 14 dni.

3.3    Wszystkie ceny udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto obowiązującymi w siedzibie Sprzedającego.

3.4    O ile Strony nie uzgodniły inaczej, faktura VAT wysyłana jest w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

3.5    W przypadku zmiany cen programów komputerowych, towarów i/lub usług oferowanych przez Sprzedającego zaistniałej po złożeniu przez Sprzedającego oferty Kupującemu, Sprzedający będzie miał prawo do zmian cen po uprzednim zawiadomieniu Kupującego. Jeżeli zaistnieje opisana powyżej okoliczność, Kupujący będzie miał prawo do odwołania zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania zawiadomienia, bez odpowiedzialności żadnej ze stron. W przypadku akceptacji nowej ceny przez Kupującego we wspomnianym powyżej terminie siedmiu (7) dni, nowa cena będzie uznana za przyjętą ze wszystkimi tego konsekwencjami.

3.6    Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego lub wpłata gotówki w siedzibie Sprzedającego.

3.7    W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.

3.8    Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 1. DOSTAWA I TERMINY

4.1    Terminy dostaw i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.2    O ile strony nie uzgodniły inaczej, dostawa towarów następuje firmą kurierską lub innym transportem wybranym przez Sprzedającego. Przy odbiorze towaru, Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i poinformować kuriera o ewentualnych uszkodzeniach opakowania i towaru. Uszkodzenia przesyłki lub ewentualną niezgodność co do ilości dostarczonych elementów, braki, nadwyżki w dostawie, należy zgłosić Sprzedającemu najpóźniej w ciągu 3 dni od daty doręczenia towaru. Jeśli Kupujący nie zgłosi faktu uszkodzenia towaru w transporcie w tym terminie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru wynikające z tej szkody.

4.3    Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania dostaw partiami, chyba, że Kupujący w treści zamówienia wskaże iż nie wyraża zgody na taki sposób realizacji zamówienia.

4.4    Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

4.5    W przypadku zwłoki po stronie Sprzedającego z realizacją zamówienia, Kupujący może odstąpić od umowy dopiero po wezwaniu Sprzedającego do wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego ostatecznego terminu na realizację zamówienia i po jego bezskutecznym upływie. Wyznaczony przez Kupującego termin nie może być krótszy niż 2 tygodnie od dnia otrzymania wezwania.

 1. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI

5.1    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.

5.2    Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Kupującego. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

5.3    Do momentu pełnej zapłaty ceny Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

5.4    Do momentu pełnej zapłaty ceny Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego, w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

 1. PRAWA KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

6.1    Jeśli przedmiotem umowy jest program komputerowy, uznaje się w razie wątpliwości, że Sprzedający upoważnia Kupującego do wykorzystywania w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, do własnych, wewnętrznych celów, zgodnie z przeznaczeniem

danego programu komputerowego. Kupujący nie może udostępniać programu komputerowego osobom trzecim.

6.2    Kupujący nie może upoważnić do korzystania z programu komputerowego osób trzecich, ani przenieść udzielonej licencji, chyba że na takie działania wyrazi zgodę Sprzedający w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3    Kupujący nie jest uprawniony do kopiowania oprogramowania, jego rozpowszechniania, tworzenia opracowań oprogramowania ani udostępniania go publicznie. Wyjątkiem od zakazu kopiowania jest prawo Kupującego do wykonania jednej kopii bezpieczeństwa.

6.4    Sprzedający udostępni oprogramowanie będące przedmiotem umowy, według własnego wyboru przekazując nośnik danych programu lub poprzez stworzenie możliwości ich pobrania. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę dokonania instalacji przez Sprzedającego, traktuje się to jako zlecenie dodatkowej, płatnej usługi. Powyższe dotyczy również przeszkolenia w zakresie obsługi programu. Usługa ta jest wykonywana przez Sprzedającego jako oddzielne zlecenie i za oddzielnym wynagrodzeniem odpowiednio do nakładu czasu i pracy, każdorazowo według obowiązującej stawki godzinowej, zgodnie z aktualnym cennikiem Sprzedającego oraz z doliczeniem wydatków i kosztów podróży do Kupującego.

6.5    Jeżeli w ramach umowy Sprzedający przekazuje Kupującemu oprogramowanie pochodzące od innych producentów, Kupujący jest zobowiązany do zdobycia informacji na temat przepisów licencyjnych producenta oraz do ich przestrzegania i nie naruszania cudzych praw własności intelektualnej.

6.6    Dokumentacje i instrukcje oprogramowania pochodzące od innych producentów, będą udostępniane Kupującemu w taki sposób, w jaki zostały przez nich udostępnione. Może to również oznaczać ich przekazanie w języku obcym. Sprzedający nie jest zobowiązany do tłumaczenia dokumentacji dotyczących programów obcych producentów na język polski.

6.7    Kupujący jest zobowiązany podejmować zwyczajowe i odpowiednie środki celem zabezpieczenia danych znajdujących się na urządzeniach, na których zainstalowano oprogramowanie Sprzedającego. Jeżeli wskutek działania programu komputerowego Kupujący utracił dane, Sprzedający podejmie próbę ich odzyskania, o ile nie wiąże się to z nadmiernymi nakładami, jednakże w każdym wypadku nie odpowiada za szkodę wynikłą z ich utraty. Kupujący ma obowiązek poinformować o stosowanych zabezpieczeniach danych i programach komputerowych na urządzeniu, na którym ma być zainstalowany program komputerowy Sprzedającego.

 1. GWARANCJA

7.1    Okres gwarancyjny wskazany jest na umowie. W przypadku braku wskazania takiego okresu, okres gwarancyjny wynosi 12 (dwanaście) miesięcy od daty wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego lub odbioru towaru przez Kupującego, w zależności, która z tych dat jest wcześniejsza.

7.2    Gwarancja obejmuje wyłącznie wady towarów spowodowane wadliwymi częściami, materiałami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi w okresie gwarancyjnym.

7.3    Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po dostarczeniu Sprzedającemu zgłoszenia w formie pisemnej lub na adres e-mail wraz z dowodem zakupu towaru. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych ustala Sprzedający.

7.4    Przed wysyłką towaru objętego roszczeniami gwarancyjnymi do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji uszkodzenia przez konsultantów technicznych, bądź ustalenia sposobu dostarczenia towaru do Sprzedającego.

7.5    Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.

7.6    Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.

7.7    W przypadku towarów używanych, jeżeli strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, Kupującemu przysługuje wyłącznie gwarancja rozruchowa, tzn. w ciągu 5 dni od daty odbioru towaru Kupujący może zgłosić stwierdzone wady, a w sytuacji braku zgłoszenia wad w tym terminie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji wygasa.

7.8    Gwarancją nie są objęte:

7.8.1  uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne.

7.8.2  wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

7.8.3  towary w postaci podzespołów komputerowych i wyposażenia dodatkowego stanowiących ofertę innych producentów, których dalsza sprzedaż przy świadczeniu usług przez Sprzedającego może być częścią zawieranej umowy.

7.8.4  zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru.

7.9    Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:

7.9.1  karta gwarancyjna lub dowód zakupu towaru będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe jest odczytanie znajdujących się w nich danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść.

7.9.2  bez pisemnej zgody Sprzedającego dokonano ingerencji w towar, w szczególności dokonano przeróbki, zmiany, naprawy.

7.9.3  doszło do usunięcia przez podmiot inny niż Sprzedający, plomby gwarancyjnej z towaru, w którym była ona zastosowana.

7.10    Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uszkodzony lub wadliwy towar.

7.11    Towary uszkodzone z winy Kupującego w czasie gwarancji są naprawiane w trybie pogwarancyjnym po wcześniejszej akceptacji kosztów naprawy przez Kupującego.

7.12    Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Sprzedającego. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1    Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.2    Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone umyślnie zostaje ograniczona do jednostkowej ceny towaru, który wywołał szkodę - uwidocznionej na fakturze Sprzedającego. Odpowiedzialność ta nie obejmuje także prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści, ani odpowiedzialności za szkody pośrednie.

8.3    Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją, nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.

8.4    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu, instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

8.5    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

8.6    Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

8.7    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

 1. ZWROT TOWARU

9.1    Dopuszcza się zwrot zakupionego towaru na zasadach określonych poniżej.

9.2    Zwrotowi może podlegać wyłącznie towar w stanie nienaruszonym i kompletny.

9.3    Zgłoszenie towaru do zwrotu wraz z podaniem przyczyny zwrotu należy przesłać w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub na adres e-mail. Podstawą rozpoczęcia procedury zwrotu towaru jest oryginał dowodu zakupu - faktura VAT.

9.4    Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru w sytuacji gdy:

9.4.1  towar został wycofany z oferty Sprzedającego.

9.4.2  towar został wyprodukowany w wersji specjalnej dla Kupującego.

9.5    Ostateczną decyzję odnośnie przyjęcia lub odmowy zwrotu towaru podejmuje Sprzedający, o czym w drodze elektronicznej zawiadamia Kupującego.

9.6    Sprzedający rozpocznie procedurę zwrotu towaru niezwłocznie po jego przekazaniu przez Kupującego i zostanie ona zakończona nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

9.7    O ile zwrot towaru nie wynika z winy Sprzedającego to koszty związane z transportem towaru do magazynu Sprzedającego pod adresem jego siedziby ponosi Kupujący.

9.8    W przypadku zgody na zwrot towaru, będzie on rozliczany fakturą korygującą.

 1. KLAUZULA POUFNOŚCI

10.1    Bez zgody Sprzedającego Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

10.2    Jakiekolwiek informacje oraz materiały przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

10.3    Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim.

10.4    Kupujący chcący ujawnić informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

 1. SIŁA WYŻSZA

11.1    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

 1. DANE OSOBOWE

12.1    Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r.).

12.2    Administratorem danych osobowych jest Sprzedający tj. TPM Control Przemysław Tarnowski, ul. Szkolna 100, 32-083 Balice, NIP 6761039898.

12.3    Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1    Jeżeli jedno lub kilka z powyższych postanowień byłoby lub stałoby się nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych OWS.

13.2    Strony ustalają, że zmiany OWS dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.tpmcontrol.pl. Zmiany mają zastosowanie do Umów zawartych po dniu wejścia w życie zmiany.

13.3    Kupujący wyraża zgodę na powoływanie się przez Sprzedającego w referencjach, w tym na stronie internetowej Sprzedającego oraz w jego materiałach marketingowych, na fakt oraz zakres współpracy Stron objęty niniejszą Umową. W tym celu Kupujący zezwala Sprzedającemu na używanie jego nazwy oraz udziela Sprzedającemu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie znaku towarowego lub logotypu. Kupujący wyraża również zgodę na przekazanie w ramach referencji danych kontaktowych osoby, która odpowiada za realizację Umowy po Stronie Kupującego, celem umożliwienia weryfikacji referencji przez potencjalnego kontrahenta Sprzedającego.

13.4    W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

13.5    Ewentualne spory powstałe na tle OWS będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

13.6    Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 października 2019 r.